มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกอบพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันทรงเกียรติยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 10 ท่าน นำโดย ผส.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีฯ และผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมแห่งความภาคภูมิใจ ในวันราชภัฏ 14 ก.พ. 67

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกอบพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันทรงเกียรติยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 10 ท่าน นำโดย ผส.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีฯ และผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมแห่งความภาคภูมิใจ ในวันราชภัฏ 14 ก.พ. 67

 

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.