สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 14 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มรพส. เป็นประธาน ต้อนรับผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้เข้าร่วมสัมมนา การจัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และด้านนวัตกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสำนักวิทยบริกรและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความแข็งและยั่งยืน โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ ดร.อารีย์ ธัญญกิจจานุกิจ (ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และคุณธนาภรณ์ ฉิมแพ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.