ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุพัชชา ชูพันธ์ ศิษย์เก่า มรพส. สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุพัชชา ชูพันธ์ ศิษย์เก่า มรพส. สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ปีการศึกษา 2565
#MathSciTechPsru
💚🤍
#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.