มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดให้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดให้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมท้องถิ่น ประกาศเกียรติคุณต่อสาธารณชน และยกย่องเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์ปัจจุบันในฐานะศิษย์เก่าคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา
โดยในปี พ.ศ.2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี ได้จัดตั้งคณะกรรมการฯ และจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “ศิษย์เก่า” และ “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย” อันเป็นตัวอย่างให้ศิษย์ปัจจุบันและบุคคลอื่นได้ เจริญรอยตามต่อไปอีกด้วย

หลักเกณฑ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มรพส.

ประเภทของศิษย์เก่าดีเด่น 

 • ผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ
 • ผู้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของศิษย์เก่าดีเด่น 

 • เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยนับตั้งแต่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • ไม่เคยเป็นศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศ ของมหาวิทยาลัย
 • เป็นผู้ประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2567

1) อ่านประกาศหลักเกณฑ์การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2567
2) อ่านประกาศการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2567
3) Download แบบรับรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2567 กรอกข้อมูลและลงนามรับรอง
4) เตรียมเอกสารประกอบการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น จัดทำเป็นไฟล์ .pdf
5) กรอกแบบเสนอประวัติและผลงานศิษย์เก่าดีเด่น มรพส. พร้อม upload ภาพถ่าย และเอกสารประกอบให้ครบถ้วน

เอกสารประกอบการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น

 • 1) ภาพถ่ายผู้ได้รับการเสนอชื่อ (เห็นหน้าชัดเจน และความละเอียดสูง) ขนาด 4×6 นิ้ว ขึ้นไป
 • 2) สำเนาเอกสารหลักฐานการเป็นศิษย์เก่า ได้แก่ สำเนาใบรายงานผลการศึกษา สำเนาใบปริญญาบัตร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 • 3) สำเนาเอกสารหลักฐานผลงาน/รางวัล เช่น หนังสือรับรอง งานวิจัย หนังสือ ตำรา เอกสาร บทความ วารสาร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม วีดีทัศน์ โล่รางวัล  เข็มรางวัล ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ใบประกาศ เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ใบอนุโมทนาบัตร ภาพถ่าย  สื่อออนไลน์ และ/ หรือ อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง
 • 4) แบบรับรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2567 ที่ผ่านการลงนามรับรองโดยผู้เสนอชื่อที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 9 (1) ในประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นฯ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คุณสมบัติผู้ทำคุณประโยชน์

 • เป็นบุคคลทั่วไปภายนอก หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่ศิษเก่า
 • เป็นผู้กระทำคุณประโยชน์ หรือคุณงามความดีให้กับมหาวิทยาลัยเชิงประจักษ์

วิธีการเสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์

ระยะเวลาการเสนอชื่อ

 • มหาวิทยาลัยเปิดรับการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2567 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567     

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

 • มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2567  ในวันที่ 1 เมษายน 2567

Download เอกสาร


รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานส่งเสริมอาชีพและศิษย์เก่า
โทร. 055-267000 ต่อ 9606-9607

 

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.