ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับโล่และประกาศเกียรติคุณ ในฐานะ 1 ในเครือข่ายโครงการ Inclusive Workplace

#ผู้นำแห่งการพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

▪️ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับโล่และประกาศเกียรติคุณ ในฐานะ 1 ในเครือข่ายโครงการ Inclusive Workplace จากคุณอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ในงาน10 ปี นวัตกรรมการจ้างงานคนพิการ ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กทม. (7 มี.ค. 67)

▪️ สืบเนื่องมาจาก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการดำเนินการจ้างนักศึกษาผู้พิการ เข้าทำงานในมหาวิทยาลัย สอดรับกับพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.