อธิการบดี มรพส. แสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือ "โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 41" จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์สากล พร้อมรับมอบเกียรติบัตรในฐานะเป็นผู้ให้การสนับสนุนนักศึกษาฯ

อธิการบดี มรพส. แสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือ “โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 41” จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์สากล พร้อมรับมอบเกียรติบัตรในฐานะเป็นผู้ให้การสนับสนุนนักศึกษาฯ

▫️ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มรพส. ให้เกียรติกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษา มรพส. ในโอกาสเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 41” จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์สากล ซึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส. นำโดย ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ได้สนับสนุนนำนักศึกษาเข้าร่วมสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ดังกล่าว โดยมีผลรางวัลดังนี้

▫️ นางสาวกานต์สินี มีแสง

ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ” การสอบตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 41 ระดับอุดมศึกษา (เกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท)

▫️นางสาวนงลักษณ์ อนุวงศ์ประพันธ์

ได้รับ “รางวัลผู้ประสานงานศูนย์สอบ (supervisor) ดีเด่นระดับภาคเหนือ” (ถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร)

โอกาสเดียวกันนี้ อธิการบดี มรพส. ได้รับมอบเกียรติบัตรในฐานะเป็นผู้ให้การสนับสนุนนักศึกษาเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบ (supervisor) โดยมีคณะผู้บริหาร และทีมงานชมรมพุทธศาสตร์สากล ร่วมเป็นเกียรติฯ

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.