ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 #ทูลเกล้าฯถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประทานพระวโรกาสให้นายโอภาส เขียววิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีฯ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาพัฒนาชุมชน) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ณ ห้องรับรอง อาคารศูนย์ปฏิบัติการกองบิน 41 อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่

▪️ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงนำความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยที่พระองค์ทรงอุทิศเวลาในการศึกษาค้นคว้า มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชุมชน ทรงอุทิศพระองค์เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศาสนสถาน ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ด้วยพระกรณียกิจและพระจริยวัตรอันงดงามจึงทรงเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนมาโดยตลอด

ทรงพระเจริญ

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.