สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศ ภาพวาดเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้กรอบแนวคิด “สุโขทัยและเมืองบริวาร มรดกโลกในมือเยาวชน” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และ กองทุนพระองค์เจ้าวิมลฉัตร

▪️ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันภาพวาดฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า พร้อมนักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัย (ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทฯ ในการนี้ อธิการบดี มรพส. กราบบังคมทูลรายการการจัดแข่งขันฯ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.