ขอชื่นชมนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้ารับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี2567

ขอชื่นชมนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้ารับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี2567 จัดโดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.