#วงษ์พาณิชย์#สมไทยวงษ์เจริญโลกนี้ไม่มีขยะ

▪️ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ เป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป้นต้นแบบที่ดีด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นแรงบันดาลใจด้านนวัตกรรมการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล สร้างชื่อเสียงแก่จังหวัดพิษณุโลก และระดับประเทศ

▫️

ล่าสุด ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ได้รับโปรดเกล้าฯพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาฯ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งเป็นปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ใบที่ 3 ในชีวิต

▫️

สำหรับ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2543

▫️

ตลอดจนได้รับการพิจารณา มติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นเอกฉันท์ ให้ได้เข้ารับโปรดเกล้าพระราชทานปริญญา ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2545

▫️

▪️ ดร.ดร.สมไทย วงษ์เจริญ กล่าวว่า “การได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ครั้งนี้เป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่การทำงานด้านจัดการขยะ กว่า 50 ปีของตนที่ผ่านมาได้รับการยอมรับและให้เกียรติ ในฐานะศิษย์เก่าพิบูลสงคราม…ตนเชื่อว่าความรู้ความสามารถที่ได้คิดและลงมือเปลี่ยนขยะเป็นทรัพย์นั้นได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นองค์ความรู้ที่ช่วยตน และผู้คนตลอดจนสังคมมาตลอด ด้วยจำนวนสาขา วงศ์พาณิชย์จัดการขยะมากกว่า 2400 แห่งทั้งในและต่างประเทศคือบทพิสูจน์ว่า คนบ้าค้าขยะคนนี้มาถูกทางแล้ว”

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.