4 มิ.ย. 67

โครงการอบรมการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยภายในอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ซึ่งมีตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ภายในสำนักงานอธิการบดี ร่วมการอบรมจำนวนกว่า 100 คน วิทยากรโดยหัวหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก และทีมงาน

ในภาคบ่าย เป็นการฝึกอบรมซักซ้อมแผนหนีไฟในภาคปฏิบัติ โดยจุดรวมพลบริเวณด้านหน้าอาคารทีปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.