5 มิถุนายน 2567 #วันสิ่งแวดล้อมโลก

“วันสิ่งแวดล้อมโลก” (World Environment Day) ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก เนื่องมาจากโลกของเราเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ดังนั้นในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกๆปี เป็นวันที่เราควรจะทำอะไรสักอย่างเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้โลกของเราน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีตลอดไป

💚
🤍

#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.