#ขอต้อนรับนักศึกษาหอพักและผู้ปกครอง💞

เข้าสู่.. หอพักทะเลแก้วนิเวศ “หอพักเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง”

#รุ่นพี่รับรุ่นน้องพร้อมเข้าหอ

#เรือนธรรมเรือนปัญญาเรือนสุข😍

#หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#PSRUDormCaring

💚
🤍

#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

#PSRU

◽️

🌐www.psru.ac.th

☎️ 055 267 000

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.