#ขับเคลื่อนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เป็นการอบรมที่มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ ไปดูแลสุขภาพอนามัยและส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุได้ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุหรือเกิดอุบัติเหตุ สามารถปฐมพยาบาล ขอความช่วยเหลือและส่งต่อได้

▫️

▶ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย ผศ.ว่าที่เรืออากาศตรี ดร.บัญชา สำรวยรื่น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Care Give) 420 ชั่วโมงการปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Care Give) 420 ชั่วโมง

▫️

▶ อบจ.พิษณุโลก นำโดย นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Care Give) 420 ชั่วโมง การปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Care Give) 420 ชั่วโมง โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือในการดำเนินโครงการฯ ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมอาชีพ ณ ห้องประชุม ท.410 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (10 มิถุนายน 2567 )

💚
🤍

#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

#PSRU

◽️

🌐www.psru.ac.th

☎️ 055 267 000

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.