งานบริหารจัดการงานวิจัย

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพของวารสารที่มีให้บริการฟรี
ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่รวมรวมบทคัดย่อและการอ้างอิงจากวารสารวิชาการ
ฐานข้อมูลของวารสารวิชาการจากภูมิภาคสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ฐานข้อมูลระดับชาติแห่งเดียวที่มีการรวบรวมข้อมูลบทความวิชาการไว้มากที่สุด
เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของ บริษัท Clarivate Analytics

บริการระบบฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลสนับสนุน
การบริการวิชาการ
ระบบฐานข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญ
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศงานวิจัย
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ทรัพย์สินทางปัญญา

บริการระบบฐานข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากโครงการ U2T
แนะนำบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ PSRU EC
การกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ PSRU EA
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
บริการฐานข้อมูลออนไลน์
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ทุนสนับสนุนการวิจัย
จริยธรรมการวิจัย
เครือข่ายความร่วมมือ
ทุนบริการวิชาการ

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
web counter