gv
     
       
Slider 01 Slider 08 Slider 02 Slider 03 Slider 04
This is an example of a HTML caption with a link.

 

 


Image 04
รับสมัครนักศึกษาทุน
ประเภททุนทั่วไป
ประจำปีการศึกษา 2557
Image 04
ให้นักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ
ชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. 2556 ถึง 2 ม.ค. 2557
More More
   
Image 04
ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2557
สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อให้นักศึกษา
ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กันอย่างพร้อมเพรียง
More
Image 04
ศูนย์แนะแนวอาชีพและส่งเสริมการทำงาน
ระหว่างเรียน เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์
ทำงานระหว่างเรียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
More


 

วิดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย (Virtual Campus)
คลิ๊กที่ปุ่ม PLAY เพื่อเล่นวีดีโอ


 

วีดีโอสอนการใช้งาน Google App for Education
โดยสอนการใช้งานระบบต่าง ๆ ของ Google เช่น Doc, Drive, Form, Spreadsheet, Gmail
Site, Chrome Extensions และเพิ่มเติมในส่วนต่าง ๆ อีกมากมาย

 ท่านสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆในการอบรมได้ที่
 https://sites.google.com/a/kudosiz.com/gafe-psru/ หรือ bit.ly/gafe-psru

Green Heart 2 มาแว้ว!!!
ใครก็รู้ว่า Effect แรว๊งงง ขอเชิญชาว มรพส.ทุกท่าน ร่วมเปิดใจไปกับเรา สภาคณาจารย์ฯ ไม่ได้รับฟังแล้วผ่านเลยไป แต่ผลักดันกันพัฒนาอย่างจริ งจัง 
รูปธรรมความคิดเป็นอย่างไร สัมผัสกันได้ตั้งแต่ 10 ก.พ.-25 มี.ค.58 ที่หน่วยงานต้นสังกัดของท่านค่ะ

กำหนดการ >> https://www.facebook.com/ senate.psru/photos/ a.600631779973401.107374182 8.600605886642657/ 821080821261828/ ?type=1&theater

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอความร่วมมือนักศึกษาที่จบการศึกษา กรอกข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลต่อไป

 

 

 

 


 
ระเบียบงานคลัง
แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน :
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
Date Uploaded: 24/10/2557
แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน :
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอื่นใด
ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ พ.ศ.2557
Date Uploaded: 24/10/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ.2552
Date Uploaded: 25/11/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2)

Date Uploaded: 25/11/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 3)

Date Uploaded: 25/11/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 4)

Date Uploaded: 25/11/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา พ.ศ.2552

Date Uploaded: 25/11/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2)
Date Uploaded: 25/11/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 3)
Date Uploaded: 25/11/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 4)
Date Uploaded: 25/11/2557

 

 
ข่าวประกวดราคา
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารตึกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน
Date Uploaded: 24/02/2558
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารตึกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน
Date Uploaded: 24/02/2558
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างคันกั้นน้ำรอบมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (งปม.4//2558)
Date Uploaded: 20/02/2558
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นสนามศูนย์กีฬาในร่ม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (งปม.3/2558)
Date Uploaded: 17/02/2558
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Date Uploaded: 10/02/2558
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้ันสนามศูนย์กีฬาในร่ม จำนวน 1 งาน
Date Uploaded: 09/02/2558
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นสนามศูนย์กีฬาในร่ม จำนวน 1 งาน
Date Uploaded: 09/02/2558
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นลานจอดรถคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Date Uploaded: 05/02/2558
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Feference : TOR) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอพักนักศึกษา จำนวน 1 หลัง
Date Uploaded: 03/02/2558
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอพักนักศึกษา จำนวน 1 หลัง
Date Uploaded: 03/02/2558
 
 

 

ข่าวประกาศและระเบียบมหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ภาคปกติ และ ภาค กศ.ป.ป.
(เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะจากระดับปฏิบัติการ
เป็นระดับชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา

Date Uploaded: 02/10/2557
ประกาศหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และแบบฟอร์มกรอกประวัติผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
Date Uploaded: 08/06/2557
"ประกาศราคากลาง การให้ทุนวิจัยตามแนวทางปฏิบัต
ิตามประกาศ ป.ป.ช."

Date Uploaded: 12/07/2557
ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2557
Date Uploaded: 15/07/2557

 

 

จดหมายข่าวศรีพิบูล
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
Date Uploaded: 25/02/2558s
ประจำวันพุธ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
Date Uploaded: 24/02/2558s
ประจำวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
Date Uploaded: 23/02/2558s
ประจำวันจันทร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
Date Uploaded: 22/02/2558s
ประจำวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
Date Uploaded: 19/02/2558s
 
 

 

 
ข่าวสมัครงาน

1. แบบฟอร์มใบสมัครงานตำแหน่งสายวิชาการ "พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และอาจารย์ประจำตามสัญญา" มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2. แบบฟอร์มใบสมัครงานตำแหน่งสายสนับสนุน "พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา" มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2558 ครั้งที่ 4 (ตำแหน่งอาจารย์ประจำตามสัญญา)
Date Uploaded: 18/02/2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2558 ครั้งที่ 3 (ตำแหน่งอาจารย์)
Date Uploaded: 18/02/2558
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ การประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ การประเมินครั้งที่2 การสอบสัมภาษณ์ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 (เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา จำนวน 10 อัตรา)
Date Uploaded: 18/02/2558
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ การประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ การประเมินครั้งที่2 การสอบสัมภาษณ์ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา)
Date Uploaded: 18/02/2558
ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2557 ครั้งที่ 41 (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ประจำกองคลัง สำนักงานอธิการบดี และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Date Uploaded: 06/02/2558
 
 

 

 
ข่าวสอบราคา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.62/2558)
Date Uploaded: 02/03/2558
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ (ซ.58/2558)
Date Uploaded: 27/02/2558
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.61/2558)
Date Uploaded: 23/02/2558
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดให้บริการวิดีโอออนดีมาน จำนวน 1 ระบบ (ซ.57/2558)
Date Uploaded: 23/02/2558
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนโคเนื้อ จำนวน 1 งาน (จ.14/2558)
Date Uploaded: 23/02/2558
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ซ.59/2558)
Date Uploaded: 19/02/2558
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องปฏิบัติการธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน (จ.15/2558)
Date Uploaded: 19/02/2558
 
 

 

 


 

แบบสอบถาม ความพึงพอใจในการใช้ระบบ มคอ. Online ประจำปีการศึกษา 2557

ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
และบุคคลทั่วไปที่สนใจ และพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่
สมัครเข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(PSRUBI)
อ่านรายละเอียดคลิ๊กที่นี่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญบุคลากร มรพส. และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยพัฒนาชนบทได้อย่างไร?
วิทยากรโดยรศ.ดร.ครรชติ มาลยวงศ ั ์และเรื่อง “How to apply mobile learning into your classroom” โดย Prof.Kirk Scott,Ph.D
ณ หองประชุมราชาวดีุ ีอาคารศรพีบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว
โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๐๓๘ เบอรภายใน ์ ๗๒๑๑

1. กำหนดการดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | ดาวน์โหลด

2. ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | ดาวน์โหลด

3. ใบเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | ดาวน์โหลด

4. แบบประวัติของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | ดาวน์โหลด

5. การนำเสนอแนวทางการบริหารหน่วยงานต่อบุคลากรมหาวิทยาลัยและหลักเกณฑ์
และวิธีการกลั่นกรองเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความเหมาะสมจำนวนไม่เกินสามคน | ดาวน์โหลด

6. ผลการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ที่มีควาามเหมาะสม
เพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | ดาวน์โหลด

 

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาและศิษย์เก่า ในด้านการให้คำปรึกษา การบริการข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมพัฒนาวิชาการ-วิชาชีพ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ โดยจะสรุปผลเป็นรายภาคเรียน และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการให้บริการในระยะต่อไป งานแนะแนวฯ จึงขอเชิญชวนให้น้องๆนักศึกษา รวมถึงศิษย์เก่า ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดบริการนะคะ 
คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น แบบสอบถาม online >> http://goo.gl/OOgoCJประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2558
อ่านประกาศคลิ๊กที่นี่ | รายละเอียดได้ที่ http://saf.psru.ac.th/news.php?id=2054&type=Ac

 

 

 

 
ติดตามชม รายการพิบูลทัศน์ ได้ทางเว็บไซต์ ยูทูปดอทคอม
คลิ๊กที่ Link
http://www.youtube.com/channel/UCCU0ff0mZCIgmGbeg6bLFcg


เชิญชวนนักศึกษาเข้าใช้งาน email@psru มาตรฐานเดียวกับ Google

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยทุกชั้นปี สมัครเข้าใช้งาน e-Mail @psru โดยมีมาตรฐานเดียวกันกับ
Google ซึ่งมีบริการต่าง ๆ มากมายให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวกับการเรียน
เช่น eMail, Form, Drive, Site, Doc, Youtubeและบริการอื่น ๆอีกมากมาย และยังมี
พื้นที่ให้จัดเก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
จัดเต็ม แบบไม่จำกัดพื้นที่ (Unlimited)

นักศึกษาทึ่สนใจสามารถกรอกข้อมูลการขอใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่
http://gmail.psru.ac.th/signup

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเดอร์ มรพส. (ส่วนทะเลแก้ว)
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5526-7200 สายใน 9400
หรือทาง e-Mail : itc@psru.ac.th

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำรายการนำเสนอผลงานวิจัยผ่านทางอินเทอร์เน็ตในรายการ
"เปิดโลกวิจัยสไตล์แจ๋วแหวว"

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม โครงการสนับสนุนการ
ใช้และประเมินผลการใช้งานCourseware e-Learning เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในมหาวิทยาลัย
โดยมีรายวิชาเกือบ 800 รายวิชาที่เป็นวิชาที่มีการเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัยโดยมีการเข้าไปใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ http://www.thaicyberu.go.th

อ่านรายละเอียดโครงการ | รายชื่อวิชาที่เปิดให้ใช้งาน

 
 
 ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557
ให้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ iPASSPORT CLOUD เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว
และตั้ง Password สำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้ใช้บริการของ Google โดยมีบริการดี ๆ ที่ท่านสามารถนำไปใช้ในการทำงานต่าง ๆ ได้
เช่น Gmail, Drive, Calendar, Form, Doc, Site และอื่น ๆ อีกมากมาย
โดยโดเมนของผู้ใช้จะเป็น @psru.ac.th เช่น itc@psru.ac.th 
สมัครขอใช้งานได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่
ี่ https://gmail.psru.ac.th/personnel/เนื่องจากได้มีการปรับปรุงระบบใหม่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน ขอให้นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ นักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก ทุกคน ทุกชั้นปี แก้ไขข้อมูลรหัสผ่านใหม่
โดยกรอก รหัสนักศึกษาและ e-mail ที่ท่านใช้อยู่เป็นประจำและสามารถเปิดใช้งานได้จริง หลังจากนั้นระบบจะทำการส่งรหัสผ่านใหม่ไปยัง e-mail ที่ท่านได้ทำการสมัครไว้ หากพบปัญหาให้ปฏิบัติดังนี้ 
ในการติดต่อทุกครั้งให้นักศึกษานำสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
มาด้วยทุกครั้ง ติดต่อได้ที่ห้องสำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริการข้อมูล/เว็บไซต์

สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาฉบับสมบูรณ์
การแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา
คำสั่งมหาวิทยาลัย
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2557
(เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม)
รายชื่อนักศึกษาแต่ละโปรแกรมวิชา
ตารางสอน
การตัดเกรดนักศึกษา
GE วิชาศึกษาทั่วไป
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
สำนักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองบริการการศึกษา
กองนโยบายและแผนงาน
กองบริหารงานบุคคล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
  

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์ม บริการออนไลน์

ขอใช้บริการ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากที่บ้าน สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
ขอใช้บริการ Free E-mail สำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่
แบบฟอร์มขอพื้นที่จัดสร้าง Home Page ของหน่วยงาน

 

 
 
ตรวจสอบผลการเรียน
กรอกรหัสนักศึกษา

อีเมลอาจารย์และเจ้าหน้าที่

บริการสารสนเทศออนไลน์


 

บริการข้อมูล

นโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คู่มือการใช้งาน Proxy ของมหาวิทยาลัย
  เพื่อสืบค้นข้อมูล
จุดติดตั้งระบบโทรศัพท์สาธารณะ VoIP
  Campus PhonePSRU
จุดบริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
  PSRU-WIFI
แจ้งเตือนไวรัสคอมพิวเตอร์
ปฏิทินกิจกรรม
พื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย
รายงานเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา
  สกอ.
ระบบออนไลน์

ระบบประเมินการสอนออนไลน์
CHE QA
e-Document PSRU
e-Learning PSRU
ITC e-Service: ระบบแจ้งปัญหาคอมฯ และเครือข่าย
PSRU IPTV
PSRU KM
PSRU Live e-Mail
QA DATA
บทเรียนสำเร็จรูปออนไลน์
บริการข่าวสารผ่าน e-Mail
พิบูลจอแก้ว (Pibul Tube)
ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  มหาวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศมรพส. PIS
ลงทะเบียนขอใช้อินเทอร์เน็ต
  (iPASSPORT)
สมัครสมาชิกระบบรับข่าวสารผ่านมือถือ
  (Smart Education Sim)
  

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Statistics
Today
752
Yesterday
0
This Month
0
Last Month
1,954
This Year
5,694
Last Year
4,736


บริการฐานข้อมูลออนไลน์

คู่มือการใช้งาน Proxy ของมหาวิทยาลัยเพื่อสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์


 
พิบูลโพล
หมวดการศึกษา: เรียนอย่างไร? เมื่อจบแล้วจึงจะมีงานทำ
ต้องมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เมื่อจบแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้จริง
ค้นพบตัวเองว่ารัก หรือชอบงานอะไร เพื่อที่จะได้สามารถวางแผนล่วงหน้าในการเรียน และการทำงานได้
ดูความต้องการของตลาดว่าต้องการนักศึกษาที่จบสาขาใด และเลือกเรียนตามนั้น
ตั้งใจเรียน ทำคะแนนให้ดี พัฒนาความสามารถให้โดดเด่น
ทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนไปด้วย เพื่อสร้างทักษะการทำงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
แสดงผลลัพธ์ แบบสำรวจทั้งหมด
 

  
ฐานข้อมูลสำนักวิทยบริการฯ

         

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5526-7000 โทรสาร : 0-5526-7058


หน้าหลัก | เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | อธิการบดี | ผู้บริหาร | ติดต่อสอบถาม

Copyright @ 2013 Pibulsongkram Rajabhat University | Designed by Webmaster PSRU