gv
     
       
Slider 01 Slider 08 Slider 02 Slider 03 Slider 04
This is an example of a HTML caption with a link. 
ระเบียบงานคลัง
แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน :
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
Date Uploaded: 24/10/2557
แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน :
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอื่นใด
ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ พ.ศ.2557
Date Uploaded: 24/10/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ.2552
Date Uploaded: 25/11/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2)

Date Uploaded: 25/11/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 3)

Date Uploaded: 25/11/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 4)

Date Uploaded: 25/11/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา พ.ศ.2552

Date Uploaded: 25/11/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2)
Date Uploaded: 25/11/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 3)
Date Uploaded: 25/11/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 4)
Date Uploaded: 25/11/2557

 

 
ข่าวประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E4/2558)
Date Uploaded: 05/11/2557
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมไฮโดรลิกส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E2/2558)
Date Uploaded: 29/10/2557
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E3/2558)
Date Uploaded: 29/10/2557
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม จำนวน 5 รายการ
Date Uploaded: 28/10/2557
ร่างขอบเขต(Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม จำนวน 5 รายการ
Date Uploaded: 28/10/2557
 
 

 

ข่าวประกาศและระเบียบมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
เรื่องแนวปฏิบัติการเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

1. แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเพื่อดำรง
ตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

(ดาวน์โหลด)


2. แบบประวัติและผลงานกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

(ดาวน์โหลด)

Date Uploaded: 06/11/2557

แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ภาคปกติ และ ภาค กศ.ป.ป.
(เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะจากระดับปฏิบัติการ
เป็นระดับชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา

Date Uploaded: 02/10/2557
ประกาศหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และแบบฟอร์มกรอกประวัติผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
Date Uploaded: 08/06/2557
"ประกาศราคากลาง การให้ทุนวิจัยตามแนวทางปฏิบัต
ิตามประกาศ ป.ป.ช."

Date Uploaded: 12/07/2557
ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2557
Date Uploaded: 15/07/2557

 

 
ข่าวสอบราคา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบแสงเวทีห้องประชุม จำนวน 7 รายการ (ซ.46/2558)
Date Uploaded: 27/11/2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองจัดเลี้ยง จำนวน 10 รายการ (ซ.45/2558)
Date Uploaded: 27/11/2557
ประกาศผลการสอบราคาซื้่อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศแบบปริมาตรต่ำ (Minivolume air sampler) จำนวน 1 เครื่อง (ซ.41/2558)
Date Uploaded: 25/11/2557
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 1 รายการ (ซ.40/2558)
Date Uploaded: 25/11/2557
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 รายการ ครั้งที่ 2 (ซ.36/2558)
Date Uploaded: 25/11/2557
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน 2 เครื่อง (ซ.35/2558)
Date Uploaded: 25/11/2557
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ซ.9/2558)
Date Uploaded: 25/11/2557
 
 

 

จดหมายข่าวศรีพิบูล
ประจำวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557
Date Uploaded: 27/11/2557s
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557
Date Uploaded: 26/11/2557s
ประจำวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557
Date Uploaded: 25/11/2557s
ประจำวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557
Date Uploaded: 24/11/2557s
ประจำวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557
Date Uploaded: 24/11/2557s
 
 

 

 
ข่าวสมัครงาน

1. แบบฟอร์มใบสมัครงานตำแหน่งสายวิชาการ "พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และอาจารย์ประจำตามสัญญา" มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2. แบบฟอร์มใบสมัครงานตำแหน่งสายสนับสนุน "พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา" มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2557 ครั้งที่ 40 (ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา)
Date Uploaded: 27/11/2557
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2557 ครั้งที่ 39 (ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา)
Date Uploaded: 27/11/2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา สังกัดมหาิวทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจำปี 2557 ครั้งที่ 32 (ตำแหน่งอาจารย์)
Date Uploaded: 26/11/2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์อาจารย์ประจำตามสัญญา(บุคคลภายใน มรพส.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2557 ครั้งที่ 31 (ตำแหน่งอาจารย์)
Date Uploaded: 21/11/2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2557 ครั้งที่ 29 (ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ และ กองบริการการศึกษา)
Date Uploaded: 20/11/2557
 
 

 


 
Image 04
รับสมัครนักศึกษาทุน
ประเภททุนทั่วไป
ประจำปีการศึกษา 2557
Image 04
ให้นักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ
ชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. 2556 ถึง 2 ม.ค. 2557
Image 04
ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2557
สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อให้นักศึกษา
ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กันอย่างพร้อมเพรียง
Image 04
ศูนย์แนะแนวอาชีพและส่งเสริมการทำงาน
ระหว่างเรียน เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์
ทำงานระหว่างเรียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
More More More More
 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-26 พฤศจิกายน 2557 อ่านรายละเอียดคลิ๊กที่นี่แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ ให้ดำเนินการประเมินการสอนออนไลน์ทุกรายวิชา
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 30 พฤศจิกายน 2557
โดยให้ทำการประเมินโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://assess.psru.ac.th

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 3 รายวิชา
(สอบซ่อม) สำหรับนักศึกษา รหัส 56 และนักศึกษาที่ขอสอบร่วม
เริ่มสอบตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. 57 - 19 ธ.ค. 57 เวลา 17.00 - 19.00 น.
ห้องประชุม IT ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์


ตรวจสอบรายชื่อรายชื่อที่ิลิงค์ด้านล่าง
คณะครุศาสตร์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | รายชื่อนักศึกษาสอบซ่อมร่วม


Google App for Education Training @ PSRU
รุ่นที่ 1 วันพุธที่  19  พฤศจิกายน  2557  เวลา 08.30-16.30 น.   จำนวน 50 ท่าน
รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่  20  พฤศจิกายน  2557  เวลา 08.30-16.30 น.   จำนวน 50 ท่าน
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ดูรายละเอียดกำหนดการฝึกอบรมคลิ๊กที่นี่ |
ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ได้ที่ http://202.29.80.47/gapps_reg/index.php

(นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากทางมหาวิทยาลัย)ประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2558
อ่านประกาศคลิ๊กที่นี่ | รายละเอียดได้ที่ http://saf.psru.ac.th/news.php?id=2054&type=Ac

 

ติดตามชม รายการพิบูลทัศน์ ได้ทางเว็บไซต์ ยูทูปดอทคอม
คลิ๊กที่ Link
http://www.youtube.com/channel/UCCU0ff0mZCIgmGbeg6bLFcg


เชิญชวนนักศึกษาเข้าใช้งาน email@psru มาตรฐานเดียวกับ Google

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยทุกชั้นปี สมัครเข้าใช้งาน e-Mail @psru โดยมีมาตรฐานเดียวกันกับ
Google ซึ่งมีบริการต่าง ๆ มากมายให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวกับการเรียน
เช่น eMail, Form, Drive, Site, Doc, Youtubeและบริการอื่น ๆอีกมากมาย และยังมี
พื้นที่ให้จัดเก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตแบบจัดเต็มถึง 30 GBs.

นักศึกษาทึ่สนใจสามารถกรอกข้อมูลการขอใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่
http://gmail.psru.ac.th/signup

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเดอร์ มรพส. (ส่วนทะเลแก้ว)
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5526-7200 สายใน 9400
หรือทาง e-Mail : itc@psru.ac.th

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำรายการนำเสนอผลงานวิจัยผ่านทางอินเทอร์เน็ตในรายการ
"เปิดโลกวิจัยสไตล์แจ๋วแหวว"

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม โครงการสนับสนุนการ
ใช้และประเมินผลการใช้งานCourseware e-Learning เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในมหาวิทยาลัย
โดยมีรายวิชาเกือบ 800 รายวิชาที่เป็นวิชาที่มีการเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัยโดยมีการเข้าไปใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ http://www.thaicyberu.go.th

อ่านรายละเอียดโครงการ | รายชื่อวิชาที่เปิดให้ใช้งาน

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ ร่วมตอบแบบสอบถาม
ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษาของนักศึกษาทางการเรียน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557
ให้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ iPASSPORT CLOUD เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว
และตั้ง Password สำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้ใช้บริการของ Google โดยมีบริการดี ๆ ที่ท่านสามารถนำไปใช้ในการทำงานต่าง ๆ ได้
เช่น Gmail, Drive, Calendar, Form, Doc, Site และอื่น ๆ อีกมากมาย
โดยโดเมนของผู้ใช้จะเป็น @psru.ac.th เช่น itc@psru.ac.th 
สมัครขอใช้งานได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่
ี่ https://gmail.psru.ac.th/personnel/เนื่องจากได้มีการปรับปรุงระบบใหม่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน ขอให้นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ นักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก ทุกคน ทุกชั้นปี แก้ไขข้อมูลรหัสผ่านใหม่
โดยกรอก รหัสนักศึกษาและ e-mail ที่ท่านใช้อยู่เป็นประจำและสามารถเปิดใช้งานได้จริง หลังจากนั้นระบบจะทำการส่งรหัสผ่านใหม่ไปยัง e-mail ที่ท่านได้ทำการสมัครไว้ หากพบปัญหาให้ปฏิบัติดังนี้ 
ในการติดต่อทุกครั้งให้นักศึกษานำสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
มาด้วยทุกครั้ง ติดต่อได้ที่ห้องสำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริการข้อมูล/เว็บไซต์

สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาฉบับสมบูรณ์
การแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา
รายชื่อนักศึกษาแต่ละโปรแกรมวิชา
ตารางสอน
การตัดเกรดนักศึกษา
GE วิชาศึกษาทั่วไป
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
สำนักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองบริการการศึกษา
กองนโยบายและแผนงาน
กองบริหารงานบุคคล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
  

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์ม บริการออนไลน์

ขอใช้บริการ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากที่บ้าน สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
ขอใช้บริการ Free E-mail สำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่
แบบฟอร์มขอพื้นที่จัดสร้าง Home Page ของหน่วยงาน

 

 
 
ตรวจสอบผลการเรียน
กรอกรหัสนักศึกษา

อีเมลอาจารย์และเจ้าหน้าที่

บริการสารสนเทศออนไลน์


 

บริการข้อมูล

นโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คู่มือการใช้งาน Proxy ของมหาวิทยาลัย
  เพื่อสืบค้นข้อมูล
จุดติดตั้งระบบโทรศัพท์สาธารณะ VoIP
  Campus PhonePSRU
จุดบริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
  PSRU-WIFI
แจ้งเตือนไวรัสคอมพิวเตอร์
ปฏิทินกิจกรรม
พื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย
รายงานเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา
  สกอ.
ระบบออนไลน์

ระบบประเมินการสอนออนไลน์
CHE QA
e-Document PSRU
e-Learning PSRU
ITC e-Service: ระบบแจ้งปัญหาคอมฯ และเครือข่าย
PSRU IPTV
PSRU KM
PSRU Live e-Mail
QA DATA
บทเรียนสำเร็จรูปออนไลน์
บริการข่าวสารผ่าน e-Mail
พิบูลจอแก้ว (Pibul Tube)
ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  มหาวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศมรพส. PIS
ลงทะเบียนขอใช้อินเทอร์เน็ต
  (iPASSPORT)
สมัครสมาชิกระบบรับข่าวสารผ่านมือถือ
  (Smart Education Sim)
  

 


บริการฐานข้อมูลออนไลน์

คู่มือการใช้งาน Proxy ของมหาวิทยาลัยเพื่อสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์


 
พิบูลโพล
หมวดการศึกษา: เรียนอย่างไร? เมื่อจบแล้วจึงจะมีงานทำ
ต้องมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เมื่อจบแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้จริง
ค้นพบตัวเองว่ารัก หรือชอบงานอะไร เพื่อที่จะได้สามารถวางแผนล่วงหน้าในการเรียน และการทำงานได้
ดูความต้องการของตลาดว่าต้องการนักศึกษาที่จบสาขาใด และเลือกเรียนตามนั้น
ตั้งใจเรียน ทำคะแนนให้ดี พัฒนาความสามารถให้โดดเด่น
ทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนไปด้วย เพื่อสร้างทักษะการทำงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
แสดงผลลัพธ์ แบบสำรวจทั้งหมด
 

  
ฐานข้อมูลสำนักวิทยบริการฯ

         

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5526-7000 โทรสาร : 0-5526-7058


หน้าหลัก | เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | อธิการบดี | ผู้บริหาร | ติดต่อสอบถาม

Copyright @ 2013 Pibulsongkram Rajabhat University | Designed by Webmaster PSRU