Slider 01 Slider 08 Slider 02 Slider 03 Slider 04
This is an example of a HTML caption with a link.

  • ข่าวประกาศ
  • ระเบียบงานคลัง
  • ข่าวสมัครงาน
  • จดหมายข่าวศรีพิบูล
  • ข่าวศิษย์พิบูล
  • ข่าวสอบราคา
  • ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกาศและระเบียบมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา

Date Uploaded: 02/10/2557
ประกาศหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และแบบฟอร์มกรอกประวัติผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
Date Uploaded: 08/06/2557
"ประกาศราคากลาง การให้ทุนวิจัยตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช."
Date Uploaded: 12/07/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2557
Date Uploaded: 15/07/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ป.ป.(เสาร์-อาทิตย์) และการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2555
Date Uploaded: 07/03/2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษานักศึกษา
ภาคปกติเรียนภาคฤดูร้อน
ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2555

Date Uploaded: 07/03/2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 4) Date Uploaded: 07/03/2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ.2554
(ฉบับที่ 4)

Date Uploaded: 07/03/2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ.2554
(ฉบับที่ 3)

Date Uploaded: 07/03/2556

ระเบียบงานคลัง
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ
ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
Date Uploaded: 23/07/2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการจัดการศึกษา
สำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.)
ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2555 

Date Uploaded: 21/07/2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนการจัดการศึกษา
ระดับบัิณฑิตศึกษา พ.ศ.2555
Date Uploaded: 21/07/2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2555

Date Uploaded: 22/07/2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา พ.ศ.2552
Date Uploaded: 22/07/2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ.2552
Date Uploaded: 22/07/2555
ข่าวสมัครงาน

1. แบบฟอร์มใบสมัครงานตำแหน่งสายวิชาการ "พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และอาจารย์ประจำตามสัญญา" มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2. แบบฟอร์มใบสมัครงานตำแหน่งสายสนับสนุน "พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา" มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2557 ครั้งที่ 32 (ตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา)
Date Uploaded: 15/10/2557
การรับสมัครแข่งขันอาจารย์ประจำตามสัญญา (ุบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2557 ครั้งที่ 31 (ตำแหน่งอาจารย์)
Date Uploaded: 15/10/2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์อาจารย์ประจำตามสัญญา (บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2557 ครั้งที่ 25 (ตำแหน่งอาจารย์)
Date Uploaded: 15/10/2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2557 ครั้งที่ 26 (ตำแหน่งอาจารย์)
Date Uploaded: 15/10/2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2557 ครั้งที่ 25 (ตำแหน่งอาจารย์)
Date Uploaded: 15/10/2557
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2557 ครั้งที่ 30 (ตำแหน่ีงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งวิศวกรฯ) * ใบสมัครอยู่แนบท้ายประกาศฉบับนี้*
Date Uploaded: 13/10/2557
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2557 ครั้งที่ 29 (จำนวน 3 อัตรา )* ใบสมัครอยู่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ *
Date Uploaded: 08/10/2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2557 ครั้งที่ 23 (ตำแหน่งอาจารย์)
Date Uploaded: 08/10/2557
 
 
จดหมายข่าวศิษย์พิบูล
ฉบับที่ 32 ประจำเดือนตุลาคม 2556
Date Uploaded: 04/11/2556
 
 
ข่าวสอบราคา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.25/2558)
Date Uploaded: 16/10/2557
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.25/2558)
Date Uploaded: 16/10/2557
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ชนิดเม็ดแข็ง จำนวน 1 เครื่อง (ซ.24/2558)
Date Uploaded: 16/10/2557
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.24/2558)
Date Uploaded: 16/10/2557
ประกาศสอบราคาซื้อชุดตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ (ซ.23/2558)
Date Uploaded: 16/10/2557
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.23/2558)
Date Uploaded: 16/10/2557
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง (ซ.22/2558)
Date Uploaded: 16/10/2557
 
 
ข่าวประกวดราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 3 เครื่อง
Date Uploaded: 17/10/2557
ร่างขอบเขต(Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Date Uploaded: 17/10/2557
ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference :TOR ) โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 5 ชุด
Date Uploaded: 17/10/2557
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 5 ชุด
Date Uploaded: 17/10/2557
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมไฮโดรลิกส์ จำนวน 1 ชุด
Date Uploaded: 13/10/2557
 
 
บริการข้อมูล/เว็บไซต์สำหรับนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
ตารางเรียน
ระบบ PSRU LOAN (เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)
ระเบียนสะสมออนไลน์
ระบบประเมินการสอนออนไลน์
ทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 3 รายวิชา
บริการอีเมล์สำหรับนักศึกษา
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์
  ของนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองบริการการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานประสานการจัดการบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หอพักทะเลแก้วนิเวศ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
โครงการบริการสระว่ายน้ำ
โครงการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 3 รายวิชา
ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
ชมรมศิลปะการแสดง
ศูนย์รวมภาษาจีนกลาง
  
 
Image 04
รับสมัครนักศึกษาทุน
ประเภททุนทั่วไป
ประจำปีการศึกษา 2557
Image 04
ให้นักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ
ชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. 2556 ถึง 2 ม.ค. 2557
Image 04
ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2557
สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อให้นักศึกษา
ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กันอย่างพร้อมเพรียง
Image 04
ศูนย์แนะแนวอาชีพและส่งเสริมการทำงาน
ระหว่างเรียน เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์
ทำงานระหว่างเรียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
More More More More


Google App for Education Training @ PSRU
รุ่นที่ 1 วันพุธที่  19  พฤศจิกายน  2557  เวลา 08.30-16.30 น.   จำนวน 50 ท่าน
รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่  20  พฤศจิกายน  2557  เวลา 08.30-16.30 น.   จำนวน 50 ท่าน
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ดูรายละเอียดกำหนดการฝึกอบรมคลิ๊กที่นี่ | ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/TrainingPSRU

(นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากทางมหาวิทยาลัย) 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 3 รายวิชา
(สอบซ่อม) สำหรับนักศึกษา รหัส 56 และนักศึกษาที่ขอสอบร่วม
เริ่มสอบตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. 57 - 19 ธ.ค. 57 เวลา 17.00 - 19.00 น.
ห้องประชุม IT ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์


ตรวจสอบรายชื่อรายชื่อที่ิลิงค์ด้านล่าง
คณะครุศาสตร์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | รายชื่อนักศึกษาสอบซ่อมร่วม

 

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2557
ให้ดำเนินการเข้าไปตอบแบบสอบถามใน "ระบบสอบถามภาวะการมีงานทำ"
โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ http://employed.psru.ac.th

หากเข้าใช้งานไม่ได้ให้คลิ๊กที่ลิงค์นี้
http://203.113.115.185/~ admin/employed/

เพื่อที่จะนำข้อมูลของนักศึกษามาใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม นักศึกษา
และนำข้อมูลมาพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ "มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น "ความสุข" ในมุมมองของท่าน โดยแสดงความเห็นเป็นข้อความสั้นๆ อธิบาย "ความสุข" ในมุมมองของท่าน ว่าหมายถึงอะไร ความเห็นที่คณะกรรมการพิจารณาจำนวน 3 ความเห็น จะได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัลดังนี้ รางวัลความเห็นโดนใจ ได้รับโล่จากนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลความเห็นต้องตา จำนวน 2 ความเห็น ได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท จากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ แสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557

 


 
ติดตามชม รายการพิบูลทัศน์ ได้ทางเว็บไซต์ ยูทูปดอทคอม
คลิ๊กที่ Link
http://www.youtube.com/channel/UCCU0ff0mZCIgmGbeg6bLFcg


เชิญชวนนักศึกษาเข้าใช้งาน email@psru มาตรฐานเดียวกับ Google

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยทุกชั้นปี สมัครเข้าใช้งาน e-Mail @psru โดยมีมาตรฐานเดียวกันกับ
Google ซึ่งมีบริการต่าง ๆ มากมายให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวกับการเรียน
เช่น eMail, Form, Drive, Site, Doc, Youtubeและบริการอื่น ๆอีกมากมาย และยังมี
พื้นที่ให้จัดเก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตแบบจัดเต็มถึง 30 GBs.

นักศึกษาทึ่สนใจสามารถกรอกข้อมูลการขอใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่
http://gmail.psru.ac.th/signup

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเดอร์ มรพส. (ส่วนทะเลแก้ว)
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5526-7200 สายใน 9400
หรือทาง e-Mail : itc@psru.ac.th

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำรายการนำเสนอผลงานวิจัยผ่านทางอินเทอร์เน็ตในรายการ
"เปิดโลกวิจัยสไตล์แจ๋วแหวว"

 

ดาวน์โหลดไฟล์เกี่ยวกับงานและข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสารรวมเล่มบทคัดย่อ(abstract)ที่นี่
ดาวน์โหลดไฟล์ Proceedings ทั้งหมดในงานพิบูลสงครามวิจัยที่นี่


ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม โครงการสนับสนุนการ
ใช้และประเมินผลการใช้งานCourseware e-Learning เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในมหาวิทยาลัย
โดยมีรายวิชาเกือบ 800 รายวิชาที่เป็นวิชาที่มีการเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัยโดยมีการเข้าไปใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ http://www.thaicyberu.go.th

อ่านรายละเอียดโครงการ | รายชื่อวิชาที่เปิดให้ใช้งาน

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ ร่วมตอบแบบสอบถาม
ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษาของนักศึกษาทางการเรียน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557
ให้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ iPASSPORT CLOUD เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว
และตั้ง Password สำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้ใช้บริการของ Google โดยมีบริการดี ๆ ที่ท่านสามารถนำไปใช้ในการทำงานต่าง ๆ ได้
เช่น Gmail, Drive, Calendar, Form, Doc, Site และอื่น ๆ อีกมากมาย
โดยโดเมนของผู้ใช้จะเป็น @psru.ac.th เช่น itc@psru.ac.th 
สมัครขอใช้งานได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่
ี่ https://gmail.psru.ac.th/personnel/เนื่องจากได้มีการปรับปรุงระบบใหม่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน ขอให้นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ นักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก ทุกคน ทุกชั้นปี แก้ไขข้อมูลรหัสผ่านใหม่
โดยกรอก รหัสนักศึกษาและ e-mail ที่ท่านใช้อยู่เป็นประจำและสามารถเปิดใช้งานได้จริง หลังจากนั้นระบบจะทำการส่งรหัสผ่านใหม่ไปยัง e-mail ที่ท่านได้ทำการสมัครไว้ หากพบปัญหาให้ปฏิบัติดังนี้ 
ในการติดต่อทุกครั้งให้นักศึกษานำสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
มาด้วยทุกครั้ง ติดต่อได้ที่ห้องสำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริการข้อมูล/เว็บไซต์

สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาฉบับสมบูรณ์
การแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา
รายชื่อนักศึกษาแต่ละโปรแกรมวิชา
ตารางสอน
การตัดเกรดนักศึกษา
GE วิชาศึกษาทั่วไป
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
สำนักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองบริการการศึกษา
กองนโยบายและแผนงาน
กองบริหารงานบุคคล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
  

 

 
 
ตรวจสอบผลการเรียน
กรอกรหัสนักศึกษา

อีเมลอาจารย์และเจ้าหน้าที่

บริการสารสนเทศออนไลน์


 

บริการข้อมูล

นโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คู่มือการใช้งาน Proxy ของมหาวิทยาลัย
  เพื่อสืบค้นข้อมูล
จุดติดตั้งระบบโทรศัพท์สาธารณะ VoIP
  Campus PhonePSRU
จุดบริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
  PSRU-WIFI
แจ้งเตือนไวรัสคอมพิวเตอร์
ปฏิทินกิจกรรม
พื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย
รายงานเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา
  สกอ.
ระบบออนไลน์

ระบบประเมินการสอนออนไลน์
CHE QA
e-Document PSRU
e-Learning PSRU
ITC e-Service: ระบบแจ้งปัญหาคอมฯ และเครือข่าย
PSRU IPTV
PSRU KM
PSRU Live e-Mail
QA DATA
บทเรียนสำเร็จรูปออนไลน์
บริการข่าวสารผ่าน e-Mail
พิบูลจอแก้ว (Pibul Tube)
ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  มหาวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศมรพส. PIS
ลงทะเบียนขอใช้อินเทอร์เน็ต
  (iPASSPORT)
สมัครสมาชิกระบบรับข่าวสารผ่านมือถือ
  (Smart Education Sim)
  

 


บริการฐานข้อมูลออนไลน์

คู่มือการใช้งาน Proxy ของมหาวิทยาลัยเพื่อสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์


 
พิบูลโพล
หมวดการศึกษา: เรียนอย่างไร? เมื่อจบแล้วจึงจะมีงานทำ
ต้องมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เมื่อจบแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้จริง
ค้นพบตัวเองว่ารัก หรือชอบงานอะไร เพื่อที่จะได้สามารถวางแผนล่วงหน้าในการเรียน และการทำงานได้
ดูความต้องการของตลาดว่าต้องการนักศึกษาที่จบสาขาใด และเลือกเรียนตามนั้น
ตั้งใจเรียน ทำคะแนนให้ดี พัฒนาความสามารถให้โดดเด่น
ทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนไปด้วย เพื่อสร้างทักษะการทำงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
แสดงผลลัพธ์ แบบสำรวจทั้งหมด
 

  
ฐานข้อมูลสำนักวิทยบริการฯ

         

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5526-7000 โทรสาร : 0-5526-7058


หน้าหลัก | เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | อธิการบดี | ผู้บริหาร | ติดต่อสอบถาม

Copyright @ 2013 Pibulsongkram Rajabhat University | Designed by Webmaster PSRU