Slider 01 Slider 08 Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 03 Slider 04 Slider 03
This is an example of a HTML caption with a link.

รายงานการดำเนินงานโครงการสัญจร GreenHeart2

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินทางเข้ามหาวิทยาลัย(บริเวณประตู 2)

การประชุมครั้งนี้เพื่อรับฟังผลการเก็บข้อมูล ในกิจกรรม Green Heart 2 โดยทุกท่านสามารถให้ข้อเสนอ แนะในประเด็นปัญหาต่างๆก่อน การนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป รูปธรรมความคิดในกิจกรรม Green Heart ได้แก่ สัญญา60 ปี สวัสดิการสุขภาพ การพิจารณาจัดที่พักบุคลากร  ค่าตอบแทนการทำงาน และอื่นๆ
นอกจากนี้ยังมีประเด็นข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินทางเข้ามหาวิทยาลัย (บริเวณประตู 2) ก่อนการทำประชามติ อยากให้มหาวิทยาลัยยกกรรมสิทธิ์ให้เทศบาล หรือไม่?? ทุกความคิดเห็นของทุกท่านมี
คุณค่าร่วมให้ข้อเสนอแนะผ่า นสภาฯ ผลักดันการพัฒนาเพื่อมหาวิทยาลัยของเรา
   
หมายกำหนดการ "พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา" มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ
วันที่ 19-22 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   
   
 
ข่าวสอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างออกแบบศูนย์การเรียนรู้เอนกประสงค์จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
Date Uploaded: 04/07/2558

ประกาศการคัดเลือกจ้างออกแบบอาคารศูนย์เรียนรู้เอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (ครั้งที่ 2)
Date Uploaded: 04/07/2558

ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.69/2558)
Date Uploaded: 24/06/2558

ประกาศยกเลิกการคัดเลือจ้างออกแบบอาคารศูนย์เรียนรู้เอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
Date Uploaded: 23/06/2558

ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) (จ.24/2558)
Date Uploaded: 22/06/2558

 
 
 
ข่าวประกวดราคา
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสตูดิโอ จำนวน 1 งาน (งปม.จ.6/2558)
Date Uploaded: 06/07/2558

ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสตูดิโอ จำนวน 1 งาน (งปม.6/2558)
Date Uploaded: 15/06/2558

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสตูดิโอ จำนวน ๑ งาน
Date Uploaded: 18/05/2558

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสตูดิโอ จำนวน ๑ งาน
Date Uploaded: 18/05/2558

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารตึกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน งปม.5/2558
Date Uploaded: 10/03/2558

 
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารงานพัสดุ
บันทึกข้อความขอส่งเอกสารและรายละเอียดครุภัณฑ์
บันทึกข้อความขอส่งเอกสารและรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง
แบบแสดงตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
แบบฟอร์มกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
 
  ข่าวสมัครงาน
 

1. แบบฟอร์มใบสมัครงานตำแหน่งสายวิชาการ "พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และอาจารย์ประจำตามสัญญา" มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2. แบบฟอร์มใบสมัครงานตำแหน่งสายสนับสนุน "พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา" มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2558 ครั้งที่ 14
Date Uploaded: 02/07/2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2558 ครั้งที่ 13
Date Uploaded: 02/07/2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2558 ครั้งที่ 11
Date Uploaded: 01/07/2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2558 ครั้งที่ 12
Date Uploaded: 01/07/2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2558 ครั้งที่ 12
Date Uploaded: 10/06/2558

 
 
 
ข่าวประกาศและระเบียบมหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ภาคปกติ และ ภาค กศ.ป.ป.
(เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะจากระดับปฏิบัติการ
เป็นระดับชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา

Date Uploaded: 02/10/2557
ประกาศหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และแบบฟอร์มกรอกประวัติผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
Date Uploaded: 08/06/2557
"ประกาศราคากลาง การให้ทุนวิจัยตามแนวทางปฏิบัต
ิตามประกาศ ป.ป.ช."

Date Uploaded: 12/07/2557
ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2557
Date Uploaded: 15/07/2557

 

บริการข้อมูล

นโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คู่มือการใช้งาน Proxy ของมหาวิทยาลัย
  เพื่อสืบค้นข้อมูล
จุดติดตั้งระบบโทรศัพท์สาธารณะ VoIP
  Campus PhonePSRU
จุดบริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
  PSRU-WIFI
แจ้งเตือนไวรัสคอมพิวเตอร์
ปฏิทินกิจกรรม
พื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย
รายงานเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา
  สกอ.
ระบบออนไลน์

ระบบประเมินการสอนออนไลน์
CHE QA
e-Document PSRU
e-Learning PSRU
ITC e-Service: ระบบแจ้งปัญหาคอมฯ และเครือข่าย
PSRU IPTV
PSRU KM
PSRU Live e-Mail
QA DATA
บทเรียนสำเร็จรูปออนไลน์
บริการข่าวสารผ่าน e-Mail
พิบูลจอแก้ว (Pibul Tube)
ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  มหาวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศมรพส. PIS
ลงทะเบียนขอใช้อินเทอร์เน็ต
  (iPASSPORT)
สมัครสมาชิกระบบรับข่าวสารผ่านมือถือ
  (Smart Education Sim)
  

 

ระเบียบงานคลัง
แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน :
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
Date Uploaded: 24/10/2557
แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน :
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอื่นใด
ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ พ.ศ.2557
Date Uploaded: 24/10/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ.2552
Date Uploaded: 25/11/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2)

Date Uploaded: 25/11/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 3)

Date Uploaded: 25/11/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 4)

Date Uploaded: 25/11/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา พ.ศ.2552

Date Uploaded: 25/11/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2)
Date Uploaded: 25/11/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 3)
Date Uploaded: 25/11/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 4)
Date Uploaded: 25/11/2557

 

บริการข้อมูล/เว็บไซต์
สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาฉบับสมบูรณ์
การแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา
คำสั่งมหาวิทยาลัย
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2557
(เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม)
รายชื่อนักศึกษาแต่ละโปรแกรมวิชา
ตารางสอน
การตัดเกรดนักศึกษา
GE วิชาศึกษาทั่วไป
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
สำนักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองบริการการศึกษา
กองนโยบายและแผนงาน
กองบริหารงานบุคคล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
  

 

 

ติดตามชม รายการพิบูลทัศน์ ได้ทางเว็บไซต์ ยูทูปดอทคอม
คลิ๊กที่ Link
http://www.youtube.com/channel/UCCU0ff0mZCIgmGbeg6bLFcg

 

 
วิดีโอแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(Virtual Campus University)

ระบบอีเมล์อาจารย์และเจ้าหน้าที่
จดหมายข่าวศรีพิบูล
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 Uploaded: 05/07/2558

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 Uploaded: 29/06/2558

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 Uploaded: 28/06/2558

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 Uploaded: 21/06/2558

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 Uploaded: 11/06/2558

 
 
พิบูลโพล
หมวดการศึกษา: เรียนอย่างไร? เมื่อจบแล้วจึงจะมีงานทำ
ต้องมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เมื่อจบแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้จริง
ค้นพบตัวเองว่ารัก หรือชอบงานอะไร เพื่อที่จะได้สามารถวางแผนล่วงหน้าในการเรียน และการทำงานได้
ดูความต้องการของตลาดว่าต้องการนักศึกษาที่จบสาขาใด และเลือกเรียนตามนั้น
ตั้งใจเรียน ทำคะแนนให้ดี พัฒนาความสามารถให้โดดเด่น
ทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนไปด้วย เพื่อสร้างทักษะการทำงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
แสดงผลลัพธ์ แบบสำรวจทั้งหมด
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอความร่วมมือนักศึกษาที่จบการศึกษา กรอกข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

อ่านประกาศคลิ๊กที่นี่ นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://202.29.80.22/admin/student_record/

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาและศิษย์เก่า ในด้านการให้คำปรึกษา การบริการข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมพัฒนาวิชาการ-วิชาชีพ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ โดยจะสรุปผลเป็นรายภาคเรียน และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการให้บริการในระยะต่อไป งานแนะแนวฯ จึงขอเชิญชวนให้น้องๆนักศึกษา รวมถึงศิษย์เก่า ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดบริการนะคะ 
คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น แบบสอบถาม online >> http://goo.gl/OOgoCJ

แบบสำรวจนี้ จัดทำเพื่อสำรวจระบบปฏิบัติการ
เพื่อใช้ในการตัดสินใจพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สามารถเข้าไปตอบแบบสำรวจได้ที่ http://gg.gg/smartphonesys
(เริ่มสำรวจ วันที่ 17 เมษายน 2558)

แบบสอบถาม ความพึงพอใจในการใช้ระบบ มคอ. Online ประจำปีการศึกษา 2557

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทย ปี 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ : http://www.etda.or.th/internetuserprofile2015
และทาง www.facebook.com/ETDA.Thailand
ร่วมลุ้นรับของรางวัล Apple Watch, iPhone 6 และอื่น ๆ

วีดีโอสอนการใช้งาน Google App for Education
โดยสอนการใช้งานระบบต่าง ๆ ของ Google เช่น Doc, Drive, Form, Spreadsheet, Gmail
Site, Chrome Extensions และเพิ่มเติมในส่วนต่าง ๆ อีกมากมาย

 ท่านสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆในการอบรมได้ที่
 https://sites.google.com/a/kudosiz.com/gafe-psru/ หรือ bit.ly/gafe-psru

Image 04

ศูนย์แนะแนวอาชีพและส่งเสริมการทำงาน
ระหว่างเรียน เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์
ทำงานระหว่างเรียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Image 04

ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2557
สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อให้นักศึกษา
ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กันอย่างพร้อมเพรียง

อาจารย์และบุคลากรสามารถเข้าใช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้เพื่อใช้
ในการส่งเอกสารเพื่อเป็นการลดการ
ใช้งานกระดาษ

Image 04

อาจารย์และนักศึกษาเข้าใช้งานระบบได้
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับ
ภาคการศึกษาใหม่

More More More More
       
       
 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5526-7000 โทรสาร : 0-5526-7058


หน้าหลัก | เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | อธิการบดี | ผู้บริหาร | ติดต่อสอบถาม

Copyright @ 2013 Pibulsongkram Rajabhat University | Designed by Webmaster PSRU