จดหมายข่าวศรีพิบูล

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.66 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี พร้อมด้วยผศ.ดร.ชาติชาย จันทร์ประทีป ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ ลงสำรวจครุภัณฑ์ที่หน่วยงานต่างๆ แทงจำหน่าย จากสาเหตุต่างๆ เช่นเสื่อมสภาพ หรือชำรุด ทั้งนี้การลงพื้นที่ของทีมบริหาร เป็นไปเพื่อคัดกรองครุภัณฑ์ที่สามารถซ่อมแซม หรือสามารถส่งต่อไปใช้ประโยชน์ในหน่วยต่างๆ ที่ยังขาดแคลน ทั้งภายใน และภายนอก มหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

= เพราะมหาวิทยาลัย เป็นของเรา=

ข่าว : ณิชนันทน์ (งลข.)

รายงาน : ทนงศักดิ์(งลข.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.